Menu

Realtidsberegning af luftforurening i definerede områder

Dårlig luftkvalitet er en stadigt stigende bekymring hos myndigheder over hele Europa. Med udsigt til europæiske bøder for overskridelse af grænseværdier for luftforurening og stigende trafikmængder kan der ikke gøres noget hurtigt nok.

De europæiske direktiver for luftkvalitet har fastsat grænsen for koncentration af kvælstofdioxid (NO2) på vejnettet for at beskytte befolkningssundheden. Grænserne ligger over det meste af Europa på 40 μg/m3 (gns. pr. time) og 200 μg/m3 (som ikke må overskrides mere end 18 gange på et kalenderår).

Det britiske fødevareministerium - Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) – har forudset, at i 2020, (som er målet for, hvornår disse grænser skal være fuldt overholdt), vil størstedelen af de zoner, som indrapporterer luftkvalitet, stadig ikke overholde grænsen for NO2.

Den største NO2-koncentration findes i byområder, hvilket især skyldes NO2-udslip fra vejtransporten. Derfor er en passende styring af trafikken meget vigtig i forhold til at kunne leve op til de nationalt fastlagte målsætninger inden for miljø og befolkningssundheden.

Fordelene ved virtuel overvågning

Dynniqs Virtual Emissions Monitor (VEM) er et nyt datadrevet system til beregning af lokale udslip fra vejtransport i realtid, og fungerer uden investeringer i dyr hardware til luftkvalitetsovervågning på vejene. Systemet kombinerer data om køretøjernes emissionsfaktorer, den registrerede trafikhastighed i realtid samt målinger af trafikflowet og beregner ud fra de tre faktorer det samlede NO2-udslip for den vej, hvor køretøjet har kørt.

I mange år har enheder til overvågning af luftkvalitet været det mobile værktøj til bestemmelse af luftkvaliteten på og omkring vores vejnet. Hvad enten der er tale om diffusionsmålinger eller automatiske analyseapparater, afhænger deres nøjagtighed af regelmæssig kalibrering og kan ligeledes påvirkes af vindretningen. Disse målinger er velegnede til at måle længerevarende tendenser i f.eks. byer. De har dog deres begrænsninger, idet de kun indrapporterer koncentrationen af et stof ved selve analysepunktet.

Dynniqs Virtual Emissions Monitor i stand til at beregne udslip på mange punkter f.eks. langs veje.

VEM er kalibreret op imod Englands mere end 8.000 MIDAS luftkvalitetsmålere placeret langs de engelske motorveje. Det har gjort det muligt at beregne hvornår (minut for minut), hvor (fra vej til vej) og med hvilken trafikkombination problemerne med luftkvalitet opstår.

Der er mange faktorer, som kan have indvirkning på luftkvaliteten i et givent område, og de fleste af dem ligger uden for vores kontrol. Dette er med til at skabe et komplekst forhold. Kompleksiteten i forholdet mellem variablerne gør det både svært og utroværdigt at forbinde årsag og effekt. Ved at adskille de variabler, vi har kontrol over, fra dem, vi ikke har kontrol over, giver VEM myndighederne mulighed for hurtigt at identificere øgede udslip, træffe driftsmæssige beslutninger og måle effekten. Dette giver tillid til, at en målt reduktion af udslippene vil medføre en forbedret luftkvalitet.

VEM er en platform, som meget præcist kan bestemme, hvor stor indvirkning trafikken har på luftkvaliteten, så operatørerne har mulighed for at gribe ind og foretage evt. ændringer i trafiksignaler eller hastighed.

AQUARIA

AQUARIA er et supplerende modul, som er indrettet til at beregne lokal luftkvalitet. På basis af VEM-platformen omdanner AQUARIA små mængder NO2 til atmosfærisk koncentration. Spredningsalgoritmen tager højde for vindretning og -hastighed for at kunne påvise NO2’s levetid i atmosfæren.

AQUARIA-modulet og dets medfølgende dashboard er indrettet til at informere operatørerne og hjælper til at oprette scenarier til forbedring af luftkvaliteten.

Faktorerne og de tilknyttede trafikplaner kan gemmes, så operatørerne har mulighed for at evaluere den målte effekt.

I en kortvarig undersøgelse blev AQUARIAmodulet anvendt langs en hovedfærdselsåre til Manchester med forudbestemte trafikstyringsplaner over en given periode. AQUARIA-modulet målte i gennemsnit en reduktion på 13 % i atmosfærens NO2-koncentration sammenlignet med almindelige trafikforhold.

Cases