Menu

ImCity stiller en veludstyret værktøjskasse til rådighed for intelligent strategisk administration og styring af infrastruktur – både i dag og i fremtiden.

Statistikken viser at stigende trafikmængder og deraf følgende trafikpropper koste europæiske virksomheder op mod 100 mia. kroner om året i 2025, hvis ikke vi gør noget ved problemet. Hvis vores vejnet bruges mere effektivt, kan vi reducere antallet af trafikpropper med op til 30 %. Det vil sænke vores omkostninger og øge sikkerheden.

ImCity muliggør intelligent mobilitet vha. sine effektive værktøjer til trafikstyring. Værktøjerne sætter dig i stand til at maksimere kapaciteten på dit strategiske vejnet. Med skalerbar trafikstyring, information og kontrol i realtid fra simpel overvågning til strategisk styring af komplekse trafikmiljøer kan ImCity hjælpe dig med at administrere de stigende krav til vejnettet.

ImCitys egenskaber hjælper til at skabe bedre flow samtidig med, at du kan informere og vejlede trafikanterne og dermed også i sidste ende påvirke trafikanternes adfærd.

De væsentligste muligheder med ImCity er:

 • Overvågning af rejsetid
 • Styring og overvågning af variable tavler
 • Overvågning af luftkvalitet eller andre miljøparametre
 • Parkeringshenvisning
 • Overvågning og styring af trafik ved hændelser og uheld på vejnettet
 • Overvågning af signalanlæg
 • Adaptiv styring af trafiksignaler baseret på politikker
 • Styring og overvågning af vejbelysning
 • Mulighed for flere brugere på forskellige adgangsniveauer. Mulighed for hostede løsninger
 • Videreudvikling af, hvordan flere kunder kan få adgang til samt anvende ImCity. For eksempel mulighed for login fra mange forskellige lokaliteter
 • Oplysninger kan deles på tværs af myndigheder og organisationer. Data deles og anvendes til fordel for trafikanter, der krydser administrative grænser
 • Overvågning af udstyr vil fortsat ligge hos ejeren af udstyret, som godkender anvendelse og deling af oplysninger. Web brugergrænseflade
 • Alle komponenter i softwarepakken anvender samme brugerflade og login
 • Webbaseret brugergrænseflade med simpel kortbaseret opbygning, oversigter og nærmere detaljer er blot et enkelt klik væk.
 • Giver dig altid adgang – hvor som helst og når som helst.

ImCity stiller en veludstyret værktøjskasse til rådighed for intelligent strategisk administration og styring af infrastruktur – både i dag og i fremtiden.

Øget effektivitet

 • Bedre fejlstyring ved at give flere brugere adgang til information på samme tid.
 • Adgang til vejudstyrets egne brugergrænseflader giver en effektiv kontrol og styring af det enkelte udstyr
 • Identifikation af problemer/fejl via indsamlede data fra fjernovervågningen
 • Kontrol af samordninger og koordineringen af styreapparater via vej-tiddiagram.

Tidsbesparende

 • Omgående fejlmelding af feltudstyret via sms og e-mail
 • Regelmæssig og planlagt udførelse af kommandoer på enkelte eller grupper af styreapparater.

Mere enkelt

 • Fejlidentifikation via informative geografiske og kortbaserede skærmbilleder
 • Bekræftelse af fejl via alarmhistorik, og oversigt over aktuelle alarmer
 • Brugere kan se det, de har brug for, via skræddersyede skærmbilleder.

Moderne kommunikation

Fjernovervågningssystemet er en skybaseret løsning, som giver alle brugere fjernadgang via deres webbrowser. Dette giver mulighed for, at systemet kan hostes af enten kunden eller via tredjeparts hosting. IP-baseret kommunikation understøtter behovet for et omkostningseffektivt vejnet.

ImFlow:
​ adaptiv traffik kontrol optimerer trafikkens flow.

Når der foretages ændringer i trafikkens flow, er effektiv og miljøvenlig transport af afgørende betydning for byens økonomi og miljø. Kun ved at sikre miljøvenlig transport kan der skabes bedre leve- og arbejdsforhold.

Politikbaseret trafikstyring i byområder

ImFlow optimerer trafikflowet på basis af konfigurerede politikker, så vejnettets infrastruktur kan udnyttes optimalt. En særlig egenskab ved ImFlow er systemets adaptive algoritme, der opererer i realtid. Algoritmen omsætter automatisk de foruddefinerede politikker til et optimalt trafikflow. En række politikker repræsenterer et scenarie. Inden for dette scenarie er hver politik givet et prioritetsniveau. Det giver brugeren mulighed for at prioritere vigtigheden af de forskellige trafikanttyper på vejnettet. ImFlow understøtter optimering for områder, ruter og vejkryds. ImFlow er et fleksibelt og skalerbart værktøj, som indeholder en samlet løsning – lige fra det enkelte vejkryds til de store vejnet i storbyer.

Større flow, sikkerhed og bedre miljø

 • Sænker antallet af trafikpropper ved at skabe korrekt overensstemmelse mellem signalstyringen og de til enhver tid gældende trafikforhold
 • Styrker bestemte ruter ved at prioritere trafikflowet
 • Reducerer ventetiden for fodgængere og cyklister og giver oplysninger om den resterende ventetid/hvor lang tid, der er tilbage, før rød skifter til grøn
 • Forbedrer den offentlige transport ved at minimere forsinkelser og stop, og overholder tidsplanen (f.eks. planmæssig ankomst til busstoppesteder)
 • Giver ved behov prioritet til køretøjer med kooperativ teknologi for at styrke f.eks. miljøvenlig kørsel for tunge lastbiler
 • Giver redningskøretøjer mulighed for hurtig og sikker passage gennem vejnettet, hvor der gives prioritet til køretøjer, der har det største behov for at komme hurtigt igennem
 • Sænker brændstofforbrug og udslip ved at få trafikken til at ”glide” nemmere samt minimere antallet af stop og reducere rejsetiden til destinationer
 • Flytter trafikpropper til et andet sted på vejnettet, hvilket er med til at påvirke og optimere det pågældende områdes trafikforurening. Ved at sprede trafikken reducerer ImFlow den virkning, som trafikforureningen har på bymiljøet.

Fra politik til trafikflow

ImFlow tilbyder et specielt programmeringskoncept baseret på politikker og restriktioner, som kan indtastes direkte i ImFlow-systemet og anvendes vha. en særligt adaptiv algoritme for at optimere signalgivningen i lyskryds i realtid. Politikker og restriktioner er nemme at forstå for de trafikteknikere, som skal installere og vedligeholde systemet. Politikkerne repræsenterer målsætninger for optimering, hvor restriktioner er regler, som skal overholdes, for at systemet fungerer trafiksikkert.

Eksempel:

Ved at definere en politik for en rute kan trafikteknikeren give trafikken på denne rute højere prioritet end andre trafikflows. Ud fra disse indstillinger vil ImFlow minimere antallet af stop og forsinkelser på ruten, hvorved politikken implementeres. Systemet sporer så alle vejnettets prioriterede køretøjer på vejnettet og kan forudsige, hvornår de ankommer til og kører fra signalregulerede vejkryds og busstoppesteder. Et prioriteret køretøj vil få betinget prioritet på basis af konfigurerede politikker og køretøjets aktuelle status.

Download vores ImCity brochure her

Cases